Головна Новини Вознесенщина Все про житлові субсидії Інформація для переміщених осіб та учасників АТО Служба за контрактом у ЗСУ

Порядок видачі документів дозвільного характеру

 ВИТЯГ ІЗ ЗАКОНУ УКРАЇНИ

„ПРО ДОЗВІЛЬНУ СИСТЕМУ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”
 
Стаття 7. Порядок видачі місцевими дозвільними органами документів дозвільного характеру
 
     1. Видача   документів   дозвільного   характеру    місцевими дозвільними  органами  здійснюється в дозвільному центрі державним адміністратором або представником місцевого дозвільного органу  за принципом організаційної єдності.
    2. Суб'єкт  господарювання  або  уповноважена ним особа подає державному адміністратору чи представнику  відповідного  місцевого дозвільного органу, які здійснюють прийом суб'єктів господарювання в дозвільному центрі,  заяву,  форма якої затверджується Кабінетом Міністрів   України   за  поданням  уповноваженого  органу  та  за погодженням з дозвільними органами.
 
     3. До заяви додаються:
 
     документи, необхідні   для   видачі   документа   дозвільного характеру,  передбачені законодавством, яким регулюються відносини щодо одержання такого документа.
 
     Документами, необхідними  для  видачі  документа  дозвільного характеру,  можуть   визначатися   документи,   що   безпосередньо пов'язані  з  підтвердженням  можливості  суб'єкта  господарювання провадити певні дії щодо здійснення господарської  діяльності  або види господарської діяльності.
 
     Заява та документи,  що додаються до неї,  подаються в одному примірнику особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи,  фізичною  особою  -  підприємцем)  або  уповноваженою  ним особою.
 
     Заява та  документи,  що  додаються  до  неї,   можуть   бути надіслані  рекомендованим  листом  з  описом вкладення,  при цьому підпис заявника (фізичної особи - підприємця) та уповноваженої ним особи засвідчується нотаріально.
 
     4. Державний    адміністратор    перевіряє    документи,   що посвідчують особу заявника,  та реєструє  заяву  і  документи,  що додаються до неї, в журналі, який ведеться за формою, встановленою уповноваженим органом.
 
     Заява та документи,  що  додаються  до  неї,  приймаються  за описом,  копія  якого негайно видається (направляється) заявнику з відміткою про дату та номер їх реєстрації.
 
     5. Забороняється  вимагати   від   заявника   для   одержання документа   дозвільного   характеру   документи,   не  передбачені законодавством.
 
     6. Заявник несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у заяві та документах, що додаються до неї.
 
     7. Державний   адміністратор   після   надходження  заяви  та документів,  що додаються до неї,  формує дозвільну справу, у якій зберігаються  копія  заяви  на  отримання  відповідного  документа дозвільного характеру,  опис документів,  що додаються до  неї  (у тому  числі  копія  документа,  що  підтверджує  внесення плати за
видачу  документа   дозвільного   характеру,   якщо   така   плата передбачена   законом),   а  також  копії  документів  дозвільного характеру або копії повідомлень місцевих  дозвільних  органів  про відмову  у  видачі документів дозвільного характеру,  копії рішень дозвільних органів з відповідних питань.
 
     Державний адміністратор несе відповідальність  за  зберігання дозвільної справи згідно із законом.
 
     8. Заява  та  документи,  що  додаються  до неї,  передаються державним адміністратором до місцевих дозвільних  органів  у  день реєстрації заяви або протягом наступного робочого дня.
 
     9. Місцеві  дозвільні  органи  протягом  не більше ніж десять робочих днів з дня одержання  від  державного  адміністратора  або безпосередньо  від  суб'єкта  господарювання або уповноваженої ним особи в дозвільному центрі заяви та документів,  що  додаються  до неї,  якщо  інше  не  передбачено законом,  оформлюють відповідний
документ дозвільного характеру або письмове повідомлення  суб'єкту господарювання   про   відмову   у  видачі  документа  дозвільного характеру та передають протягом  одного  робочого  дня  відповідні документи  (письмове  повідомлення)  державному адміністратору або суб'єкту господарювання.
 
     У письмовому повідомленні  про  відмову  у  видачі  документа дозвільного  характеру  зазначаються  передбачені законом підстави для такої відмови.
 
     10. Державний адміністратор не  пізніше  наступного  робочого дня  з дня отримання від місцевого дозвільного органу відповідного документа  дозвільного  характеру  (письмового  повідомлення   про відмову  у  видачі  документа  дозвільного  характеру)  повідомляє суб'єкта  господарювання  про  час  та  місце   видачі   документа дозвільного  характеру  або  письмової  відмови у видачі документа дозвільного характеру.  У разі якщо законом  передбачено  внесення плати   за   видачу  документа  дозвільного  характеру,  державний адміністратор   зобов'язаний   повідомити    про    це    суб'єкта господарювання.
 
     Факт отримання  документа дозвільного характеру засвідчується особистим підписом керівника юридичної  особи,  фізичної  особи  - підприємця або уповноваженої ним особи при пред'явленні документа, що засвідчує його особу,  та документа про внесення плати за  його видачу, якщо така плата передбачена законом.
     Державний адміністратор  не  пізніше  наступного  дня  з  дня отримання документа,  що засвідчує внесення плати за його  видачу, передає  такий документ відповідному місцевому дозвільному органу.
Копія цього документа залишається у державного адміністратора.
     11. Письмове повідомлення місцевого  дозвільного  органу  про відмову   у   видачі  документа  дозвільного  характеру  видається суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі під підпис про одержання.
 
     У разі  нез'явлення суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи для одержання  письмового  повідомлення  про  відмову  у видачі  документа дозвільного характеру протягом двох робочих днів з дня закінчення встановленого законом строку розгляду  заяви  про видачу документа дозвільного характеру та документів, що додаються до неї,  державний адміністратор направляє  письмове  повідомлення місцевого  дозвільного  органу  про  відмову  у  видачі  документа дозвільного    характеру    суб'єкту    господарювання    поштовим відправленням з описом вкладення.
 
        12. Пероформлення документів дозвільного характеру.
        Підставами для переоформлення документа дозвільного характеру є:
   - зміна найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця;
     - зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання.
     Законом можуть    бути    встановлені   інші   підстави   для переоформлення документів дозвільного характеру.
     У разі виникнення підстав для   переоформлення   документа дозвільного характеру суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня настання таких підстав подати дозвільному органу або державному адміністратору заяву про переоформлення документа дозвільного характеру разом з документом дозвільного
характеру, що підлягає переоформленню, і відповідний документ, що підтверджує зазначені зміни (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців).
     Дозвільний орган протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про переоформлення документа дозвільного характеру   та документів,    що    додаються   до   неї,   зобов'язаний   видати переоформлений на новому бланку документ дозвільного характеру з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення документа дозвільного характеру. 

     Одночасно з переоформленим на новому   бланку   документом дозвільного   характеру   дозвільний   орган на вимогу суб'єкта господарювання видає останньому безоплатно засвідчену ним копію такого документа дозвільного характеру. 

     У разі   переоформлення   документа   дозвільного   характеру дозвільний орган не пізніше наступного робочого дня з   дня переоформлення документа дозвільного характеру приймає рішення про визнання недійсним документа дозвільного характеру,   що   був переоформлений, з внесенням відповідних змін до реєстру документів дозвільного характеру. 

     Строк дії переоформленого документа дозвільного характеру не може перевищувати строк дії, зазначений у документі дозвільного характеру, що переоформлявся.
     За переоформлення документа дозвільного характеру у випадках, передбачених    законом,    справляється    плата,   розмір   якої затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
     Не переоформлений в установлений строк документ дозвільного характеру є недійсним.
     13. Видача дублікату документів дозвільного характеру.
    Підставами для видачі дубліката документа дозвільного характеру є:
втрата документа дозвільного характеру;
пошкодження документа дозвільного характеру.
     У разі втрати документа дозвільного характеру суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня настання такої підстави подати дозвільному органу або державному адміністратору заяву про видачу дубліката документа дозвільного характеру.
     Законом можуть бути встановлені інші підстави для видачі дубліката документа дозвільного характеру.
     У разі якщо бланк документа дозвільного характеру непридатний для використання внаслідок його пошкодження, суб'єкт господарювання подає дозвільному органу заяву про видачу дубліката документа дозвільного характеру та непридатний для використання документ дозвільного характеру.
     Строк дії дубліката документа дозвільного характеру не може перевищувати строку дії, зазначеного у втраченому або пошкодженому документі дозвільного характеру.
     Суб'єкт господарювання, який подав заяву та відповідні документи для видачі дубліката документа дозвільного характеру замість втраченого або пошкодженого, провадить свою діяльність на підставі копії заяви про видачу дубліката документа дозвільного характеру, зареєстрованої дозвільним органом або державним адміністратором.
     Дозвільний орган зобов'язаний протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про видачу дубліката документа дозвільного характеру надати заявникові або державному адміністратору дублікат документа дозвільного характеру замість втраченого або пошкодженого.
     У разі видачі дубліката документа дозвільного характеру замість втраченого або пошкодженого дозвільний орган не пізніше наступного робочого дня з дня видачі дубліката документа дозвільного характеру приймає рішення про визнання недійсним документа дозвільного характеру, що був втрачений або пошкоджений, із внесенням відповідних змін до реєстру документів дозвільного характеру.

     За видачу дубліката документа дозвільного характеру у випадках, передбачених законом, справляється плата, розмір якої затверджується Кабінетом Міністрів України.