Головна Новини Вознесенщина

Пільгові довготермінові кредити на будівництво (реконструкцію) і придбання житла

        Пільгові довготермінові кредити на будівництво (реконструкцію) і придбання житла надаються Миколаївським регіональним управлінням Фонду згідно Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2-17 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 року № 967 та відповідно до Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 року № 584. 

      Право на отримання кредиту мають сімї та одинокі молоді громадяни, які згідно із законодавством визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов: 

  1. Сімя, у якій чоловік та дружина віком до 35 років включно;
  2. Неповна сімя, в якій мати (батько) віком до 35 років включно має неповнолітніх дітей (дитину);
  3. Одинокі молоді громадяни віком до 35 років включно. 

       Кредит надається молодим сімям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла терміном до 30 років. Термін надання кредиту обчислюється з дати укладення кредитного договору, але не більше ніж до досягнення старшим із подружжя пенсійного віку. 

 Умовами для отримання пільгового довготермінового кредиту є: 

1.      Перебування кандидата на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

2.      Підтвердження кандидатом своєї платоспроможності;

3.      Внесення кандидатом на свій особистий рахунок, що відкривається регіональним управлінням Фонду в банку-агенті, першого внеску в розмірі не менше як 6 відсотків вартості будівництва (реконструкції) житла або найменшої суми експертної оцінки чи договірної вартості придбання житла.

      Зазначена сума вноситься двома частинами:

·        на момент укладення кредитного договору – не менше половини цієї суми + кошти на страхування в період будівництва (реконструкції) житла, виходячи із загальної суми внесків позичальника;

·        під час остаточних розрахунків протягом 10 днів після отримання в бюро технічної інвентаризації паспорта з урахуванням фактичної площі збудованого (реконструйованого) житла – решту коштів. 

       Документів, які необхідно подати для реєстрації у регіональному управлінні Фонду та для отримання кредиту: 

1.      Заяву про надання кредиту;

2.      Довідку про передування на квартирному обліку або документи, що підтверджують необхідність поліпшення житлових умов для кандидатів, які постійно проживають на селі;

3.      Довідку про склад сімї (форма № 3);

4.      Копію свідоцтва про шлюб, паспортні дані;

5.      Копію свідоцтва про народження дитини (дітей);

6.      Документи, необхідні для визначення платоспроможності кандидата (довідка з місця роботи дорослих членів його сімї, у разі потреби – договір поруки, інші документи;

7.      Звіт про незалежну оцінку обєкта купівлі-продажу;

8.      Документи, що підтверджують право на перевагу в отриманні кредиту перед іншими кандидатами;

9.      Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. 

       За подання документів, що містять неправдиві відомості, кандидати у позичальники несуть відповідальність, передбачену чиним законодавством України.

 

Порядок визначення переваги в наданні пільгових довготермінових кредитів молодим сімям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла 

        Перевага у наданні кредитів визначається з використанням комп’ютерної техніки за умови платоспроможності кандидата шляхом присвоєння кандидату рейтингу відповідно до Інструкції про порядок визначення переваги в наданні пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам  на будівництво (реконструцію) і придбання житла, затвердженої наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 26.10.2005 року № 2488.       

       Рейтинг кандидата розраховується шляхом додавання балів за такими критеріями:

А) молодим громадянам, подружжю, у якому чоловік або дружина користується правом першочергового або позачергового надання житлових приміщень – 10 балів; 

Б)   сімям,  у яких один із членів сімїв поточному році досягає граничного віку 35 років, -  9 балів; 

В) молодим ученим, подружжю, у якому чоловік або дружина є молодим ученим, та неповним сімям (сімя, що складається з матері або батька і дитини (дітей), у яких мати або батько є молодим ученим, - 8 балів; 

Г) молодим спотрсменам, які мають найвищі досягнення на офіційних національних та міжнародних змаганнях і які включені до складу збірних команд україни, - 7 балів; 

Ґ)  молодим громадянам, подружжю, у якому чоловік або дружина перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов:

           від 3 до 5 років – 5 балів;

           від 5 до 10 років – 6 балів;

           більше 10 років – 7 балів; 

Д)  молодим громадянам, сімї, у якій чоловік або дружина мають вчене звання:

           старший науковий співробітник – 1 бал;

           доцент – 2 бали;

           професор – 3 бали; 

Е)  молодим громадянам, сімї, у якій чоловік або дружина мають науковий ступінь:

           кандидат наук – 4 бали;

           доктор наук – 5 балів; 

Є)  кількість дітей кандидата:

            за кожну дитину – 1 бал; 

Ж)  строк реєстрації кандидата в регіональному управлінні Фонду:

            до 3 років – 1 бал;

            від 3 до 5 років – 2 бали;

            більше 5 років – 3 бали.          

      Бали, передбачені пунктами “В”, “Г”, “Д”, “Е”, нараховуються кожному із подружжя. 

       При рівних сумах балів у декількох кандидатів перевага надається кандидату, який зареєструвався у регіональному управлінні Фонду раніше.

 Розмір, порядок надання та погашення кредиту та відшкодування витрат на його обслуговування 

       Розмір кредиту на будівництво (реконструкцію) житла визначається, виходячи із норми 21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім’ї та додатково 10,5 кв. метрів на сім’ю, для багатодітних сімей, молодих спеціалістів, що працюють в селах і селищах та які уклали трудовий договір з підприємствами, установами, організаціями, що розташовані у таких населених пунктах – 20 кв. метрів на сім’ю (далі – нормативна площа), вартості будівництва (реконструкції) житла за цінами, що діютиь на час укладення кредитного договору, та витрат на страхування в період будівництва (реконструкції) житла без урахування першого внеску позичальника. При цьому розрахункова вартість 1 кв. метра житла не повина перевищувати опосередкованої вартості його спорудження, що склалася в регіоні відповідно до даних Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства.      

       У разі перевищення нормативної площі та/або розрахункової вартості будівництва (реконструкції) житла, встановленої кредитним договором, позичальник сплачує за власний рахунок вартість будівництва (реконструкції) житла та /або різницю між фактичною вартістю житла і вартістю, встановленою кредитним договором, а також додаткові витрати на страхування у терміни, встановлені в договорі на будівництво. 

       Кредит надається регіональним управлінням Фонду на підставі кредитного договору, до якого додається розрахунок розміру кредиту з визаченням першого внеску позичальника та суми коштів на страхування в період будівництва (реконструкції) житла. 

       Кредитний договір укладається після прийняття регіональним управлінням Фонду рішення про надання кредиту. Після підписання сторонами кредитного договору кандидат набуває статусу позичальника. 

       Погашення кредиту, наданого на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла, і сплата відсотків за користування ним здійснюється позичальником починаючи з дати зарахування коштів кредиту на рахунок позичальника в банку – агенті.     

       Платежі із погашення кредиту та сплата відсотків за користування ним вносяться щокварталу (не пізніше ніж останній день кварталу) на рахунок регіонального управління Фонду в банку – агенті.     

       Розмір щоквартального платежу з погашення кредиту визначається шляхом ділення суми кредиту на кількцість кварталів терміну погашення кредитуз урахуваннмя вимог законодавства. 

       Нарахування відсотків за користування кредитом починається з дати підписання кредитного договору. 

       Позичальник, який не має дітей, сплачує кредит з відсотковою ставкою у розмірі 3 відсотків річних суми зобовязань за кредитом;

       позичальник, який має одну дитину, звільняється від сплати відсотків за користування кредитом;

       позичальникові, який має двох дітей, крім того зарахунок бюджетних коштів погашається 25 відсотків суми зобовязань за кредитом;

      позичальникові, який має трьох і більше дітей, - 50 відсотків суми зобовязань за кредитом. 

     За прострочені платежі з позичальника стягується пеня у розмірі, встановленому в кредитному логоворі. При внесенні щоквартальних платежів першочергово стягується нарахована пеня, потім прострочені платежі, відсотки за користування кредитом та основний платіж з погашення кредиту. 

    Наданий позичальнику кредит може бути погашено достроково.  

Миколаївським регіональним управлінням Фонду надаються пільгові довготермінові кредити на придбання житла у районах області за рахунок коштів місцевих бюджетів згідно Комплексної соціально-економічної програми забезпечення громадян житлом у Миколаївській області на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 21 грудня 2012 року № 15 та  відповідно до Порядку використання коштів обласного бюджету для забезпечення громадян житлом у Миколаївській області, затвердженого рішенням обласної ради від 21 грудня 2012 року № 16.